مرزها و آدمها مرزها براي كيستند؟ مرزها چيستند؟ مرزها مخلوق كيستند؟ پرندگان براحتي و …

دیدگاه فرستاده شده در جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان نویسنده: اینسان.

مرزها و آدمها

مرزها براي كيستند؟
مرزها چيستند؟
مرزها مخلوق كيستند؟
پرندگان براحتي و بي هيچ مزاحمتي از مرزها ميگذرند
گوزنها بي آنكه مرزي حس كنند شادمانه از آلاسكا به كانادا ميروند
گرگها بي آنكه مانعي حس كنند تبّت را درمينوردند و زوزه كشان به قرقيزستان سرازير ميشوند.
حتي مورچگان ، زنبورها و خرمگسها هم لبخندزنان به مرزهاي دست ساخته ي ما، آنانرا ميپيمايند.
ما آدميان چه هنگام به اندازه ي اين بهايم و حشرات – كه غرور حاكي از جهلمان آنها را در نظر ما حقير نموده است- عاقل خواهيم شد.
مرزها را ما انسانها و پدرانمان ساختيم ، آنگاه مقدسش نموديم . سياست پيشگانمان مرزها را بازيچه ي جنگ هميشگي خود براي قدرت بيشتر و دست بالاتر ساختند. ما برايشان كف ميزنيم. آنها به ما لبخند ميزنند.
اما ظاهرا تا ما آدميان به بلوغ نرسيده ايم، اين مرزها را گريزي نيست.
اما ميتوان هم به آنها احترام گذاشت و در عين حال جديشان نگرفت.
ميتوان هم تورك بود و هم انسان، هم ايراني بود و هم آدمي، هم عرب بود و هم خود را متعلق به تمامي بشر دانست.
افسوس ……..كه جهل ما را چنان كور كرده است كه نه تنها مرزهاي كشورهايمان را مقدس ميشماريم، بلكه مرزهاي استاني و شهرستاني و حتي شهرها و روستاهايمان را تافته ي جدا بافته از هم ميپنداريم.
چه خونها كه ما انسانها با اين تفكيك من/ او و ما/ آنها از هم ريخته ايم . از هزاران سال قبل تا امروز و از امروز تا هزاران سال بعد؟
چه زمان سير خواهد شد چشمهاي ما ، شكمهاي ما ، …آيا بايد باور كنم سخن آن فيلسوف بدبين را كه گفت: “انسان گرگ انسان است” ؟
اما بارقه هاي اميد زنده است.
پا روي حق همديگر نگذاريم و بقول كنفوسيوس آنچه را براي خود و ملت خود و قوم خود ميپسنديم ، براي ديگران نيز بپسنديم و بالعكس… .
شايد آنگاه لگام بر خود زنيم و بتوانيم ديد كه منافع و سعادت تك تك ما در رعايت همديگر است
شايد همان راهي كه اتحاديه ي اروپا را شكل ميدهد ، صد سال ديگر ما را به خود بخواند. فراموش نكنيم اتحاديه ي اروپا تنها در سايه ي احترام كامل به حقوق فرهنگي ، زباني ، اقتصادي و اجتماعي همه ي اجزاي تشكيل دهنده ي آن شكل ميگيرد و اصلا از آغاز هم بدون اين اصل اصيل امكان طرح و ظهور نداشته است.اصلي كه در جوامع توسعه نيافته نظير ايران ، گروهي با انكار آن ، ديگران را دعوت به يگانگي و وحدت ميكنند!
شايد صد سال ديگر بايد بگدرد تا به اصول ابتدايي روابط انساني ملتزم شويم. اما ظاهرا تا آن هنگام همچنان جهل در گوشه و كنار جهان – و در اين نقطه از كره ي خاكي هم – ما را خواهد كشت، همچنان ما را خواهد تالاند، همچنان ما را با هم گلاويز خواهد كرد.
مرزها چيستند؟
يكبار گفتم كه مرزها تا زماني مقدس و معتبرند كه حافظ كرامت و موجوديت انسانها باشند و مرزهايي كه به مثابه ي زنجير عمل كنند ، نه مقدس ، كه محترم نيز نخواهند بود و لاجرم شكستني ميشوند.
شايد اگر ما آدميان مرزها را جدي و مقدس نشمريم ، و قداست اصلي را به نفس آدمي -يعني تك تك خودمان- بدهيم،آنگاه آرام شويم…آرام

پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به مرزها و آدمها مرزها براي كيستند؟ مرزها چيستند؟ مرزها مخلوق كيستند؟ پرندگان براحتي و …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • ایرانی گفت:

   شما دروغگو هستی. این نفت خوزستان شمارو پولدار کرده. همین حالا شما در همین تهران و تبریز کلی مایه دار شدید، البته با زمینه نفت ایران. حالا میگید ما کارگریم. در ضمن ما تو آذربایجان کلی ملی گرای ایرانی داریم. با وقاهت دروغ میگید. البته کاش بدونید اگه همون کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان اگه دخترهاش رو هرزه نکنه مردمش از گشنگی میمیره. از آذربایجانی حرف میزنید که هیچ پیش زمینه اقصادی اعم از تکنولوژی و منابع کاملا فقیر و هیچ راهی به آبهای آزاد نداره. خواهشا فکر کنید و انقدر بیسوادانه و از احساس نظر ندید.

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners