درباره فردا

The crown of life is neither happiness nor annihilation; it is understanding.

Winifred Holtby

کمال زندگی نه در خوشحالی است (دیدگاه غربی)؛ و نه در نابودی/شهادت (دیدگاه شرقی). کمال زندگی در فهمیدن است.

«فردا» صرفا یک تارنگار شخصی است شامل موضوعاتی که بیشتر مرا مشغول می کند. از این جهت ممکن است مطالب آن به صورت پراکنده و شامل طیف گسترده و در نهایت نا همگونی باشد.

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners