برچسب: پلیس یونان

بیست روز اعتصاب غذا با لبهای دوخته; حمله ی پلیس یونان به پناهندگان ایرانی

گزارش تصویری _ بیست روز پس از اعتصاب غذای پناهندگان ایرنی مقابل دفتر سازمان ملل در آتن

روز بیستم اعتصاب غذا بعد از حمله ی پلیس یونان

YouTube Preview Image

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners