لغت خدا برای من چیزی بیش از بیان و محصول نقص بشر نیست. انجیل مجموعه ای است محترم اما بدوی از قصه هایی که به هر حال کودکانه هستند. هیچ تفسیری تفاوتی ندارد هر اندازه که هوشمندانه باشد این واقعیت را تغییر نمی دهد. آلبرت اینیشتین. تصویر در قلمرو عمومی است.

لغت خدا برای من چیزی بیش از بیان و محصول نقص بشر نیست. انجیل مجموعه ای است محترم اما بدوی از قصه هایی که به هر حال کودکانه هستند. هیچ تفسیری تفاوتی ندارد هر اندازه که هوشمندانه باشد این واقعیت را تغییر نمی دهد. آلبرت اینیشتین. تصویر در قلمرو عمومی است.

لغت خدا برای من چیزی بیش از بیان و محصول نقص بشر نیست. انجیل مجموعه ای است محترم اما بدوی از قصه هایی که به هر حال کودکانه هستند. هیچ تفسیری تفاوتی ندارد هر اندازه که هوشمندانه باشد این واقعیت را تغییر نمی دهد. آلبرت اینیشتین. تصویر در قلمرو عمومی است.

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners