محسن امیر اصلانی به علت مقایسه حضرت یونس با حضرت پدر ژپتو اعدام شد.

محسن امیر اصلانی به علت مقایسه حضرت یونس با حضرت پدر ژپتو اعدام شد.

محسن امیر اصلانی به علت مقایسه حضرت یونس با حضرت پدر ژپتو اعدام شد.

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners