کوروش بزرگ و تجارت فحشا

رضا مرادی غیاث آبادی

رضا غیاث آبادی

چندی پیش رضا مرادی غیاث آبادی در دو پست متوالی کورش هخامنشی را تلویحا به تجارت فحشا متهم کرد. نخست چنین استدلال کرد که در زمان سلطنت کورش بر بابل، دختری در آن شهر برای بدهی پدرش به گرو گرفته شده بود و چنان تصمیم گرفت که لابد آن دختر حتما اجاره هم داده شده. و از هر دو اینها نتیجه گرفت که این موضوع با ادعای کورش مبتنی بر لغو بردگی و برده داری مغایرات داردI :

«کورش بزرگ هخامنشی در منشور مشهورش نکاتی دال بر برانداختن برده‌داری یا برانداختن بهره‌کشی از انسان‌ها آورده است. اما این ادعا با کتیبه‌های دیگر عصر هخامنشی موافقت ندارد. برای مثال به موجب لوحه شماره ۲۵۲ از سال هشتم پادشاهی کورش در بابل، دختری به نام تابموتو به دلیل اینکه پدرش یک سکه طلا و ده سکه نقره به مؤسسه مالی یا رباخانه اگیبی بدهی داشت، به گرو گرفته شد تا زمانی که پدرش بدهی خود را تسویه کند. دخترانی که به گرو گرفته می‌شدند، برای بهره‌کشی جنسی اجاره داده می‌شدند تا خسارت تأخیر را جبران کنند.

برای آگاهی بیشتر بنگرید به:

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897.
ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷»

در نوشته بعدی از این هم فراتر رفت و خود کورش را به مشارکت در تجارت فحشا متهم کردII :

به موجب الواح هخامنشی کشف شده در بابل دانسته شده که کورش و کمبوجیه با سرمایه‌ای که از محل غارت لیدی تأمین شده بود، در مؤسسه مالی اگیبی سرمایه‌گذاری کردند. فعالیت‌های این مؤسسه از جمله عبارت بود از: اعطای وام با بهره سی تا پنجاه درصد در ماه، خرید و فروش برده و اجاره دادن فاحشه. برای آگاهی بیشتر بنگرید به:

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897.
ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷

آقای غیاث آبادی اخیرا مطلب دیگری نوشته و کورش را برای سنگسار زنان در همان شهر مقصر دانستهIII :

سنگسار زنان در زمان فرمانروایی کورش بزرگ بر بابل امری متداول بود و در مورد زنان زانیه اجرا می‌شد. در این مورد مردان از مجازات سنگسار معاف بودند، مگر آنکه به حرم و کنیزان شاه نظر داشتند.

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷ (منبع زیر)؛ و نیز تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد یکم، مشرق زمین.

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897.

در این زمینه ارایه چند توضیح ضروری است:

1 – پیش از هرچیز باید دقت کنیم که مطالب منتشر شده در قرن نوزدهم به عنوان سند علمی ارزش استناد ندارند و نمی توانند به تنهایی در حکم مرجع برای مطالعات تاریخی بکار روند. به همین علت هم اگر غیاث آبادی تمایل دارد کسی را به تجارت فحشا متهم کند، به چیزی بیش از ترجمه کتیبه های باستانی در قرن نوزده نیاز دارد. با این وجود من موفق شدم یک نسخه کامل از متن مرجع ایشان را روی اینترنت پیدا کنم و بر خلاف گفته وی در تمام این متن آلمانی تنها یکبار به نام کورش اشاره شده و آن هم اشاره به مقبره کورش است:

polis. 3. Aufl. 181 5; S. 564—603 derselbe Aufsatz, und S. 643-653:
t6a. Über Pasargadae und Kyros Grabmal; und dann beide nochmals 4. Aufl. 1824
S. 325—361 und S. 371-383.

2 – شهر بابل یکی از کهن ترین شهرهای جهان و بانگ ایگیبی احتمالا نخستین موسسه مالی جهان است که قدمت آن به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد و این یعنی تقریبا 15 قرن پیش از تسخیر بابل توسط سپاهیان کورش. بنابر این قوانین حاکم بر چنین جامعه ای هم مربوط به دوران کورش نیست که او را به جهت آن نکوهش کنیم. این استدلال به این می ماند که اشغالگران آمریکایی را مسئول اجرای قوانین شریعت در افغانستان بدانیم.

ملتهای تابع هخامنشیان در روابط خارجیشان پیرو اربابان ایرانی خود بودند اما هخامنشیان دقت می کردند در امور داخلی این مردم دخالت نکنند. غیاث آبادی در جایی هم ادعا کرده که حمله کورش به بابل موجب نابودی مشخصه های فرهنگی شان شد.IV اما این گفته ی ایشان هم صحت ندارد. بر طبق دانشنامه بریتانیکا بابل پس از اشغال توسط کورش کماکان خودمختاری فرهنگی خود راحفظ کرد.V

به گفته ی پروفسور پیر برایانت شهرهای بابلی، یونانی و فنیقی تحت تسلط ایرانیان تا زمانی که وظایف مالی و نظامی خود را بانجام می رساندند، خودمختاری داشتند و تابع قوانین خودشان بودند.VI بنابر این اگر هم قوانینی بر آن جامعه حاکم بوده که از نظر ما و بر پایه اخلاقیات امروز ما جنبه انسانی ندارد این موضوع لزوما ارتباطی به سیاستهای کوروش یا جانشینان او ندارد.

3 – غیاث آبادی در یک نوشته اش ادعا می کند که در شهر بابل و در زمان پادشاهی کورش زنان زانیه (زنا کاران) را سنگسار می کردند و لابد مسئولیت این اقدام ننگین بابلیان هم متوجه کورش است. در یک نوشته دیگر هم ادعا می کند در همان بابل و در زمان پادشاهی کورش زنان را برای اهداف اقتصادی به زنا وا می داشتند.

اگر این دو گفته ی غیاث آبادی را بپذیریم لاجرم از مجموع اینها نتیجه می گیریم که در بابل زنان را قانونا به زنا وا می داشتند بعد مطابق همان قانون بابل، زناکاران را سنگسار می کردند که این اعا با هیچ عقل سلیمی نمی خواند. مگر اینکه یا زنان زانیه را سنگسارنکنند یا قانونی برای بهره کشی جنسی از زنان وجود نداشته باشد. البته در همه جوامع – اعم از قدیم و جدید – گروههایی هستند که به تجارت فحشا اشتغال دارند و برخی دیگر را به فحشا وامی دارند؛ همانطور که در زمان ما هم مرسوم است. اما این موضوع لزوما ارتباطی با قوانین حاکم بر اجتماع یا سیاستهای دولتها ندارد.

4 – هخامنشیان – مانند هر جهانگشای دیگر – کوشش می کردند تا مناطق تحت تملکشان را کماکان تحت تملک نگاه دارند. بنابر این جای تعجب هم ندارد اگر کورش یا کمبوجیه یا میراثدارانشان خواسته باشند منابع و تشکیلات اقتصادی در این مناطق را برای جلوگیری از آشوبهای احتمالی به طریقی تحت کنترل بگیرند و این موضوع ارتباطی با تجارت فحشا ندارد.

5 – برده داری یک نظام اجتماعی است که در آن افراد همچو کالا و مال التجاره مورد خرید و فروش و تهاتر قرار می گیرند. از این حیث نه فقط در زمان کورش بلکه در تمام طول تاریخ ایران چنین سنتی وجود ندارد. بر طبق تاریخ ایران چاپ دانشگاه کمبریج :«در ساختار اجتماعی ایران هیچ نشانه ای از مفهوم حقوقی به نام برده داری وجود ندارد. جز آنکه همه مردمان به نوعی برده شاه بودند.»VII همینطور می دانیم که در سراسر تاریخ هخامنشی برده داری ممنوع بود.VIII با اینحال این موضوع هم بدین معنا نیست که در تمام تاریخ ایران از کسانی بیگاری نگرفتند یا کارگران همواره حقوق و دستمزد عادلانه دریافت کردند چنانکه در همان دوران هخامنشی و در زمان ساخت تحت جمشید – که مربوط به دوران پس از مرگ کورش است. – بسیاری ازکارگرانی که دستمزد می گرفتند، وضعی بهتر از بردگان نداشتند. اما ناعادلانه بودن قوانین کار یا وضعیت کارگران هم هیچگاه مفهوم بردگی و رواج برده داری ندارد.

6 – در میان برخی ملتهایی که سرزمینهایشان به تصرف هخامنشیان در آمدند برده داری متداول بود. از جمله یهودیان از گروههایی بودند که در بابل به بردگی گرفته شدند. کورش دستور داد تا تمام مردم یا خدایانی که در بابل در اسارت بودند آزاد شوند و به جایگاه خود بازگردند و از آن جمله چهل هزار یهودی بودند که به وطن خود بازگردانده شدند.IX

شاید بد نباشد اگر نظر خود غیاث آبادی را هم در اینباره جویا شویم. رضا غیاث آبادی پیشتر در مقدمه کتاب ترجمه منشور کورش – که آن را از دکتر ارفعی سرقت کرده و تا کنون سه بار به چاپ رسانده – در تایید ادعای کورش اینطور می نویسدX :

اما عليرغم رفتارهاي ناپسند پادشاهان آشور و بابل و حكمرانان امروز جهان، كورش پس از ورود به شهر بابل و با دارا بودن هرگونه قدرت‌عملي به عنوان شاه نيرومندترين كشور جهان، نه تنها پادشاه مغلوب را مصلوب نكرد؛ بلكه او را به حاكميت ناحيه‌اي منصوب، و با مردم شهر نيز چنين رفتار نمود: ‘‘ … آنگاه كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم، همة مردم گام‌هاي مرا با شادماني پذيرفتند … مَردوك (خداي بابلي) دل‌هاي پاك مردم بابل را متوجه من كرد؛ زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. وضع داخلي بابل و جايگاه‌هاي مقدسش قلب مرا تكان داد. من براي صلح كوشيدم. برده‌داري را برانداختم. به بد‌بختي‌هاي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم كه همة مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. فرمان دادم هيچكس اهالي شهر را از هستي ساقط نكند. خداي بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … تمام نيايشگاه‌هايي را كه بسته شده بود، بگشايند. همة خدايان اين نيايشگاه‌ها را به جاهاي خود بازگرداندم. اهالي اين محل‌ها را گرد آوردم و خانه‌هاي آنان را كه خراب كرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا كردم.

پانویس ها

 1. http://www.freezepage.com/1338743797KQGRMJZJIB []
 2. http://www.freezepage.com/1339230317DAKIPPRKRJ []
 3. http://www.freezepage.com/1339225491FUODQXBZYR []
 4. http://www.freezepage.com/1339882600VEMSBKUSPQ []
 5. Mesopotamia, history of. (2011). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica. ‘Babylonia’s peaceful submission to Cyrus saved it from the fate of Assyria. It became a territory under the Persian crown but kept its cultural autonomy.’ []
 6. Briant, P. (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns. ‘The Greek and Phoenician cities and the Babylonian towns retained considerable autonomy, as long as they fulfilled the obligations placed on them, especially the financial and military obligations.’ []
 7. .The Cambridge History of Iran: The Median and Achaemenian periods. (1985). Cambridge: Cambridge University Press.’In the Iranian social structure we have no evidence of a legal concept of slavery other than that by which, to commence at the highest level, all men were slaves of the King‘. []
 8. Encyclopedia of Ancient Egypt. Mobile reference.‘The practice of slavery in Achaemenid Persia was generally banned‘. []
 9. Adelmam, H., Barkan,E. (2011). No Return No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation. New York: Columbia University Press. []
 10. منشور كورش هخامنشي، پیشگفتار []
You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

18 پاسخ به کوروش بزرگ و تجارت فحشا

 • Iran گفت:

  با توجه به تحقيقات بنده، اين سنت از سنت هاي يهوديان است ،نه از قوانين حكومت كورش كبير كه البته در ميان يهوديان نيز با تفاوت فاحشي نسبت به ادعاهاي ايشون اجرا ميشده است:
  در صورت ورشکستگی پدر خانواده عبرانی و ناتوانی درتامین مخارج فرزندان او می توانست دخترانش را قبل از رسیدن به سن بلوغ به بردگی براي دوره زماني محدودی(7سال) بفروشد و در صورت پایان مدت قرارداد یا رسیدن دختران به سن بلوغ آنها آزاد می شدند ازسوی دیگر در صورت بهبود شرایط مالی خانواده، پدر ملزم بود که موجبات آزادی دختران خودرا فراهم آورد
  با توجه به عدم بلوغ دختران، آنها مورد سو استفاده جنسي قرار نميگرفت
  ر.ك: اشتاین سالتز،آدين، سیری درتلمود ، ترجمه با فرطالبی دارابی
  کهن،آبراهام، گنجینه ای ازتلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانی
  وفا منصوري، بهناز، ازدواج در آيين يهود
  وفا منصوري، بهناز ، زن در آيين يهود

  نمایش  
  • mohamad گفت:

   زن ستیزی و برده داری و کشورگشایی و بیرحمی و … جزیی از همه فرهنگهای باستان بوده و این که شما سعی دارید یک کشورگشا رو از این اتهامات بری کنید دیگر کمدی ملال آوری شده. برای این که ببینید در ایران باستان با زنان چه رفتاری می شده کتاب ماتیگان هزاردادستان رو مطالعه بفرمایید تا به جایگاه پست زن ایران باستان پی ببرید .

   نمایش  
 • بابک گفت:

  بانوان و سروران گرامی،
  من یکی از کار شما در شگفتی هستم که دهان به دهان یک آدم واپسگرایِ پریشان روانی مانند این مردک بی سوادِ ایران ستیز، “غیلث آبادی”، میشوید. این درست مانند آن خواهد بود که آدم هایِ فرهیخته ای بیایند و دهان به دهان آن گربه خوار دیوانه و آدمکشی مانند “صادق گیوی” یا “کاپو”هایِ استالینیستی یا آدمکشان نازیستی بشوند!
  اینگونه ناآدم ها هرآینه ارزش پرداختن و چالش کردن ندارند.

  هرچه شما بیشتر به این ناآدم پریشان روان بپردازید، او را شادمانتر و نامدارتر می سازید و او شاید هم همین را می خواهد.
  درست است که شما می خواهید روشنگری کنید، هرآینه چرا در پاسخ به چرند و پرند این پریشان روان؟
  جستار روشنگرانه یِ خود را بنویسید که آموزنده تر خواهد بود.

  شاد و سرفراز باشید

  نمایش  
  • Admin گفت:

   درود دوست گرامی.
   برخی از ایراندوستان با شما هم عفیده هستند برای مثال زمانی که ناصر پورپیرار نخستین بار جعلیاتش را مطرح کرد بسیاری بر این باور بودند که نباید به ایشان پاسخ داده شود و پاسخ هم ندادند.
   برخی هم مانند من چنین نظری ندارند. علی الخصوص در مورد غیاث آبادی ایشان نظراتش را به عنوان یک متخصص مطرح می کند و بسیاری هم نظرات ایشان را به عنوان متخصص منتشر می کنند از جمله چند رسانه دولتی کشورهای بیگانه هم مبلغ ایشان هستند. به همین علت ضروری است نشان دهیم مطالب ایشان با منابع آکادمیک و دانشگاهی همخوانی ندارد.
   پیروز باشید.

   نمایش  
 • Kourosh گفت:

  سپاس فراوان

  نمایش  
 • پاشا گفت:

  آیا قراربراین است که همه بدون سوال وجواب هرچه کوروش وهخامنشیان را بزرگ وگنده کرده اند بایدقبول کنند .نباید حتی کسی حق نداراد ازبابت اینها بررسی نموده وحقیقت را بنویسد. اگرشما نیز اعتراض به این واقعیتها دارید مستدل ومکتوب بنویسید.فقط باتوهین وانگ زدن به پژوهندگان واقعیتها را مخفی نفرمایید….

  نمایش  
  • Admin گفت:

   درود. نه چنین قراری نداریم. قرار نیست بدون سوال هرچه درباره هخامنشیان گفته شد را قبول کنیم. قرار است چیزی را از خودمان جعل نکنیم و به مفاخر یک ملت دروغ نبندیم.

   هر کسی می تواند نظر خودش را درباره هخامنشیان بنویسد اما حق ندارد جعل تاریخ کند. ما به مطالب ایشان اعتراض داشتیم، مطالبمان را هم مستدل نوشتیم با اینحال این وظیفه من نیست که دروغهای رضا غیاث آبادی را نشان دهم. غیاث آبادی از زمانی که عنوان مورخ روی خودش می گذارد موظف است که اخلاق حرفه ای را رعایت کند من اینجا از چند مرجع معتبر مطالبی خلاف ادعاهای ایشان آوردم. کافی است پیوندهای این نوشته و نوشته های مربوط دیگر در این وبسایت را نگاه کنید.

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پخ یه پاشا سنه نه بیزیم ایراندا تاریخ نه دییر
   سیکدیر گید اوز مغولستان اولکوه
   دوقوز گده

   نمایش  
  • Calaway21 گفت:

   چگونه اتهام دروغ میبندی وقتی تمام حرفها با مدرک هستند ؟
   عزیزم هیچ کدوم از مدارک غیاث ابادی ارزش ندارد زیرا در قرن نوزدهم خیلی از الواح با اشتباه ترجمه شده اند مانند اکدهای بابل که در قرن نوزدهم به مردم ترجمه شده بود اما همین دانشگاه تهران اونو رد کرد و با مطالعات دقیق اکدها به معنی سرباز نوشته شد حالا خیلی فرق داره وقتی میگن اکدهای بابل شکست خوردند در قرن نوزدهم ترجمه شده بود مردم بابل

   حالا این دکتر کیلویی اومده و برای ما مدارک قرن نوزدهمی اورده

   مورد دوم

   این شخص نامحترم خودش خودشو نقض کرده وقتی میگه هم زن هرزه را سنگسار میکردند هم به هرزگی میبردند یعنی خودش جواب خودشو داده و به خودش توهین کرده پس شما دلواپس توهین به ایشون نباش
   من بهش میگم دکتر کیلویی و اگه میخوای مغالطه پهلوان پنبه انجام بدی به مدرک من باید به شما بگم که اتفاقا مدرک من دکتراست اما واقعی چون در المان مدرک کیلویی نمیدن گلمِِ

   خوش باشی
   با تیشه به ریشه خودمون نزنیم
   همینه که وضعمون اینه

   نمایش  
 • ایراندخت گفت:

  دقت کردید دوستان عزیز .ایرانی(ترک/کرد/ شمالی / لر و…): این پانترکیست ها چون خودشون چیزی برای افتخار کردن ندارند. همش سعی دارند از تاریخ ایران(که خوشبختانه هرگز قابل انکار نیست ) ایراد بگیرن و تاریخ رو جعل کنند. تا خودشون رو بالا ببرن. پانترکیست ها با تمامیه قوم ها و همسایگانشون سره جنگ دارن . مثل : کشتار ارامنه/ یونانی ها/ بدرفتاری با کرد های ترکیه مثل اوجالان/ حالا هم بعد از این همه محبت دیدن از ایرانیها افتادن به جون ایرانیها .( البته با المانی ها هم در برلین روابط خوبی ندارند). و چون حریف تاریخ و تمدن ایران نمیشن با وقاهت تاریخ رو میخوان جعل کنند. اگه دقت داشته باشید همیشه هم جای بحث منطقی و محترمانه وقتی کم میارن فش میدن. چون مردم ایران اصلا به اونها اهمیت نمیدن سعی میکنند. با کامنت ها و مطالب توهین امیز در سایت های ایرانی جلب توجه کنن.

  نمایش  
  • آیدین گفت:

   زبان پرقدرت ترکی خود به تنهایی کل تاریخ شما را حریف هست! خوش باشین همینطوری ! 8-O 8-O

   نمایش  
   • Calaway21 گفت:

    ای جانم
    ای جانم

    اگه تونستی یک نقشه برام بیاری که در کل این جهان تا ۴۰۰ سال پیش یک کشور یا نشانه یا زبان یا پرچم یا نماد از شما ترکها داخلش باشه من دیگه انلاین نمیشم

    من از سمت پدری ترک هستم اما عشقم ستارخان هست که گفت هفت اقلیم زیر پرچم ایران را خواستارم و نگفت زیر پرچم تورکستان پس دهان به یاوه باز نکن

    مهم نیست نژادم چیه
    من اریاییم چون تفکرم اریاییست
    عشقم کوروش
    ستارخان
    بابک خرمدین

    نمایش  
  • mohamad گفت:

   اتفاقا این شما فارس ها هستید که با همه اطرافیانتون دشمن هستید(عرب ها ترک ها هندی ها پاکستانی ها افغانی ها کردها ….) و دوست دارید اون زبان مزخرف و عقب افتاده تون رو به بقیه تحمیل کنید . آذربایجان به اندازه کافی مشاهیر و معماری و فرهنگ و موسیقی و رقص و مدنیت داره . شما کویر نشین ها فکری به حال خودتون بکنید که همواره در طول تاریخ از چهار طرف مورد هجوم مهاجمان بودید و الان هم معلوم نیست کی هستید و از کجا اومدید !!!

   نمایش  
 • ایرانی گفت:

  این ادمها یا تازی نژاد هستند یا ترک نژاد
  هر برای نادانی و پوشش نژاد و تبار ننگینشان که مایه ابروریزی تاریخ بشری است این سخنان را جعل می کنندچرا مه کحمدشان و دینشان و سلیمان ترکشان و همه و همه زنباره و هرزه بودند
  به زبان ساده دنبال شریک جرم می گردند

  نمایش  
  • mohamad گفت:

   مایه آبروریزی ، تو فاشیست نفهم هستی که فکر می کنی در کشوری که بارها مورد تهاجم واقع شده نژاد خالصی وجود داره و از بس جاهلی که نمی دونی چیزی به اسم علم ژنتیک تکلیف آریایی بودن مردم ایران رو مدتهاست یک سره کرده ! هاپلوگروپ سامی j2 رو سرچ کن و کمتر پارس کن مردک/زنک کودن بی عقل :-x

   نمایش  
   • آرمان گفت:

    کره خر اول بهتر یه چیزی رو خوب بدونی کره خر بعد زر بزنی قبل اینکه این کشور ها به ایران حمله کنند ایران به اون ها حمله کرده و اگه تو حمله عوض بشه ما وقتی به یونان حمله کردیم و یونان رو گرفتیم حتما نژادشون شده ایرانی و بعدش دویست سال دیگه اسکندر به ایران حمله کرده در واقع ایرانی زاده بوده اگه اینطور یا اعراب تو کره خر برو ببین اعراب همه جزو ایران بوده این طرف کشور های حاشیه خلیج فارس یمن عرا سوریه لبنان و قسمت هایی از عربستان پس اگه با حماله باشه قبل اینکه بخوان به ایران حمله کنن ما ترتیبشونو دادیم کره خر پس کمتر عر عر کن در ضمن بعد حمله اسکندر و اعراب به ایران اونطوری که شما ادعا میکنین تو ایران بودین ترتیب شما رو هم دادن پس گوه نخور کره خر تخم سگ

    نمایش  
 • mohamad گفت:

  کوروش یک کشورگشا بوده . همین و بس . کشورگشایی هم با ریختن مقدار زیادی خون حاصل می شود . این اراجیف که هر جا رفت در را برایش باز گذاشتند فقط به درد رمانتیک های باستان گرا می خورد .

  نمایش  
  • آرمان گفت:

   در جوابت کره خر باید بگم که امثال غیاث ابادی به درد شما ترک های احمق میخوره که عقده هاتونو الیتام بدین وگرنه تو دنیا واسه این جفنگیاتتون تره هم خرد نمیکنن نکنه کل تاریخدانان دنیا در خدمت یهود هستن که بخوان تاریخ ایران رو تحریف کنن یا نه هرودوت هم در خدمت یهود بوده ؟ گوه نخور کره خر این حرف ها واسه شما خوبه که تو تاریخ باستان هیچی ندارین از بس بی هویتین دنیال تاریخ ایران هستین خفه خون بگیر کره کر پس :mrgreen:

   نمایش  
 • دیدگاه خود را بنویسید

  :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

  WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners