باسلام چند نکته رو اجازه بدین ذکر کنم:اولا قیاس برهان …

دیدگاه فرستاده شده در ایرادات منطقی برهان صدیقین ملاصدرا در اثبات وجود خدا نویسنده: فرحان.

باسلام چند نکته رو اجازه بدین ذکر کنم:اولا قیاس برهان صدیقین ملاصدرا با دیگر براهینی که ذکر کردین عبث است به این علت که برهان ملاصدرا به دنبال حرکت از ذهن به عین نیست که ایراد انتزاعی بودن مفهوم کمال یا کامل از جهت انتزاعی بودنش عینیت نداشته و ندارد(اگرچه همین سخن هم که چون مفهوم الف مفهوم الف است و الف انتزاعیست مفهوم انتزاعی عینیت ندارد درش بحث هست چون خلط بین مفهوم و مصداق رخ داده)بلکه مفروضات برهان صدیقین و اصولا برهان صدیقین ملاصدرا بدهیاتند سخن ملاصدرا اینست که چون وجود وجودست بالذات موجود هم خواهد بود زیرا نمیتوان آن وجود نامید اما معدوم زیرا لازمه ان مساوی بودن مفهوم وجود با مفهوم عدمست که باطل عقلاییست فتامل?
دوما در پایان نقد براهینی اقامه کردید دال بر رد وجود حق تعالی اولین برهان شما در مقدمه دوم و سومش بحث هست زیرا خلط بین مفهوم و مصداق رخ داده.
برهان دوم شما مقدمه دومش قائم بر اینست چون خدا خیر خواه محضست و قادر و عالم پس باید جهانی بدون شر می آفرید اما در جهان شر هست و این شر با صفات مذکور در تناقضست پس خدا موجود نیست ولی هی تند نروید جناب زیرا مقدمه دوم شما باید سه در موردش اثبات شود
یک)خیر محض بودن در تناقض با صدور شر است که این باطلست زیرا چه بسا همین خیر محض برای ثبوت خیری شری را صادر کند چون خیر محضست مثلا به شخص بیمار داروی تلخ میخورانند داروی تلخ شریست که جاری مجرای خیری به اسم سلامتیست پس تا این شر محقق نشود آن خیر محقق نخواهد شد پس الان اثبات یک چیز دیگر هم به عهده شماست اینکه اثبات کنید هیچ شری مطلاقا به خیر نمی انجامد(خواهشا اثباتش کنید حتما)شر در تناقض با خیر نسبی بودن است نه خیر محض.
دو)اصولا الشر ماهو؟ لم هو؟ وگرنه بدون تعریف مشخص و یک دید درست نسبت به مقوله شر اگر سخن بگویید مغالطه موضوع مبهم خواهد بود
سه)آیا شر عرضی عالم مادیست یا ذاتی آن

اگر این سه مسئله پیرامون شر پاسخ داده شود میبینید که مقدمه دوم شما اشتباست.

سوما ما برهانی خدمت شما عرض میکنیم بدیع:

پیش فرض: هیچ معدومی واجب الوجود نیست(قضیه قضیه ای صادقه و بدیهیست اما جهت تنبیه عقل عرض شود که معدوم یعنی فاقد وجود ولی واجب الوجود یعنی واجد وجود پس نسبت مصداق معدوم و واجب الوجود در بین نسب اربعه تباینست)

ادعا ملاحده:واجب الوجود معدومست(اگر این قضیه قضیه ای صادق باشد لازم می آید عکس مستوی آن نیز صادق باشد)
عکس مستوی موجبه جزئیه: بعضی معدوم ها واجب الوجودند(عکس مستوی در تناقض با پیش فرض بدیهی ماست که قضیه ای صادقه و بدیهیست و همچنین سالبه کلیه،پس عکس مستوی کاذبست)
عکس مستوی که کاذبست نشان میدهد قضیه مورد ادعای ملاحده کاذبست(چون عکس مستویش کاذب بود)
حال که واجب الوجود معدومست کاذبست نقیض آن یعنی واجب الوجود موجودست قطعا صادقست در غیر این صورت اجماع نقیضین رخ داده که باطل و محال عقلاییست

والسلام

پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به باسلام چند نکته رو اجازه بدین ذکر کنم:اولا قیاس برهان …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • ایرانی گفت:

   شما دروغگو هستی. این نفت خوزستان شمارو پولدار کرده. همین حالا شما در همین تهران و تبریز کلی مایه دار شدید، البته با زمینه نفت ایران. حالا میگید ما کارگریم. در ضمن ما تو آذربایجان کلی ملی گرای ایرانی داریم. با وقاهت دروغ میگید. البته کاش بدونید اگه همون کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان اگه دخترهاش رو هرزه نکنه مردمش از گشنگی میمیره. از آذربایجانی حرف میزنید که هیچ پیش زمینه اقصادی اعم از تکنولوژی و منابع کاملا فقیر و هیچ راهی به آبهای آزاد نداره. خواهشا فکر کنید و انقدر بیسوادانه و از احساس نظر ندید.

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners